letronikOVC - instalacja serwera bazy danych - Widows 10 / Lubuntu 20.04
Instalacja serwera mariadb na Windows 10.

Uwaga!

Opis instalacji znajduje się pod adresem.

Installing MariaDB MSI Packages on Windows - MariaDB Knowledge Base


Pobieranie.

Instalka jest na stronie:

Download MariaDB Products & Tools | MariaDB

Wybieramy OS i klikamy [Download]

Instalacja.

Otwieramy pobrany plik:Czekamy aż pojawi się okno:

Zatwierdzamy licencję:


Następne okno przechodzimy bez zmian:


W instalacjach tylko dla sieci lokalnej możemy użyć hasła

wwwLetronikPl5%


Jeżeli baza ma być dostępna z internetu, musimy stworzyć silne hasło i je zabezpieczyć przed utratą (np: menedżer haseł).


Następną kartę możemy przejść bez zmian:Zezwalamy na zmiany w urządzeniu i ostatecznie:

Konfiguracja

Domyślna konfiguracja jest wystarczająca, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. Poniżej, tylko w celach informacyjnych, przedstawiam położenie plików konfiguracyjnych.

Default Option File Locations on Windows

On Windows, the option file can be called either my.ini or my.cnf. MariaDB looks for the MariaDB option file in the following locations in the following order:

Location

Scope

System Windows Directory\my.ini

Global

System Windows Directory\my.cnf

Global

Windows Directory\my.ini

Global

Windows Directory\my.cnf

Global

C:\my.ini

Global

C:\my.cnf

Global

INSTALLDIR\my.ini

Server

INSTALLDIR\my.cnf

Server

INSTALLDIR\data\my.ini

Server

INSTALLDIR\data\my.cnf

Server

%MYSQL_HOME%\my.ini

Server

%MYSQL_HOME%\my.cnf

Server

defaults-extra-file

File specified with --defaults-extra-file, if any

Linia w pliku konfiguracyjnym, zezwalająca na zdalnie połączenia -
bind-address = 0.0.0.0.
Domyślna konfiguracja zezwala na zdalne połączenia, liczniki mogą się łączyć z bazą, nic nie trzeba zmieniać.

Instalacja serwera mariadb na Lubuntu 20.04

Opis instalacji możemy znaleźć w internecie.

Np:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-mariadb-on-ubuntu-20-04

Podczas pracy z bazą danych potrzebny nam będzie adres IP komputera, na którym instalujemy bazę. Przy łączeniu z bazą będzie to adres Host.

Jeżeli go nie znamy, poda nam go polecenie

ip addr show

- oznacza naciśnij klawisz enter tego znaku nie kopiujemy.

Otrzymamy coś takiego:


$ ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp8s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000

link/ether 00:1e:68:5e:bc:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000

link/ether 00:1f:3c:34:cf:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.62/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0

valid_lft 76sec preferred_lft 76sec

inet6 fe80::96e4:4f57:2a23:d407/64 scope link noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

Adres IP jest po słowie inet, przy czym nie bierzemy pod uwagę: inet 127.0.0.1W skrócie:

sudo apt update

sudo apt install mariadb-server

sudo mysql_secure_installationW innych systemach podczas instalacji instalator prosi o hasło dla root, które trzeba zapamiętać na przysłość. W Ubuntu to nie występuje.


  1. sudo apt update

  2. sudo apt install mariadb-server

  3. sprawdzam:

sudo mysql

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 59

Server version: 10.3.25-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1 Ubuntu 20.04


Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


MariaDB [(none)]>


żeby wyjść wpisujemy exit;

MariaDB [(none)]> exit;⏎

Bye


  1. Zabezpieczenie mySQL

sudo mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none):

Set root password? [Y/n] n

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y


  1. Logowanie z innego serwera. Musimy pozwolić zalogować się licznikowi do bazy.

Edycja pliku

/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

np:

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Odszukujemy następującą linię (np: przy pomocy skrótu ^W):

bind-address = 127.0.0.1

Linię tę trzeba zakomentować #

#bind-address = 127.0.0.1

Zapisujemy plik:

ctrl O

Wychodzimy z edytora:

ctrl X

sudo service mariadb restart ⏎


Tworzenie bazy licznika

Logowanie do mySQL Windows

Wpisujemy w wyszukiwarkę "mariadb"

i klikamy "mySQL Client".
Otworzy się czarne okno w którym trzeba wpisać hasło root mySQL, w naszym przykładzie "wwwLetronikPl5%".


Po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu [enter] otworzy się klient gotowy do przyjmowania poleceń.

Logowanie do mySQL Ubuntu

sudo mysql

Po zalogowaniu klienta do serwera tworzenie bazy przebiega nie zależnie od systemu operacyjnego.

Klient bazy mysql wymaga, aby każde polecenie kończyło się średnikiem. Dlatego przy kopiowaniu komend nie pomijaj średnika

MariaDB [(none)]> create database testdb character set utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;

Query OK, 1 row affected (0.001 sec)


Tworzenie użytkownika SQL np: testuser, hasło wwwLetronikPl

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'testuser'@'%' IDENTIFIED BY 'wwwLetronikPl';

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Nadanie użytkownikowi testuser z dowolnego hosta praw administratora do bazy testdb

MariaDB [(none)]> grant all on testdb.* to 'testuser'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Zatwierdzenie praw:

MariaDB [(none)]> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Możemy też stworzyć konto dla gościa, tylko z możliwością podglądu:

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'guest'@'%' IDENTIFIED BY 'letronik';

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> grant select on testdb.* to 'guest'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;

Bye

Sprawdzenie:

Uruchomienie klienta mySQ dla zwykłego użytkownika w Windows.

W wyszukiwarkę wpisujemy "mariadb".

i klikamy "Command Prompt..."
W okno które się pokaże wpisujemy:
mysql -uNazwaUżykownika -pHasło i [enter]

Uruchomienie klienta mySQ dla zwykłego użytkownika w Ubuntu.
$ mysql -u testuser -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 63
Server version: 10.3.25-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1 Ubuntu 20.04
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>

Do uruchomionego klienta wpisujemy polecenia zakończone średnikiem
show databases;
Poniżej zapis sesji:

Logowanie i testowanie z innego komputera w tej samej sieci:

Uwaga: ten inny komputer musi mieć zainstalowanego klienta mySQL.
Tu przykład dla Windows.

Odpowiednia konfiguracja licznika:

Sprawdzenie tablic licznika:

Po kilku minutach w bazie licznik założy tablice. Żeby je sprawdzić, należy klientem zalogować się do bazy powyższe na dane, z jakich korzysta licznik.
Po zalogowaniu należy wykonać polecenia:

Poniżej odpowiedni zrzut ekranu.

Dla każdego licznika powinna być tablica ...files, ...minutes, ..._YYYYMM.
Niektóre konfiguracje licznika nie generują tablicy ...files.
Jeżeli brakuje tablicy ..._YYYYMM, to prawdopodobne na serwerze nie działa usługa ping.

Włączanie w systemie Windows usługi ping (echo).

Windows - ustalanie IP komputera/serwera.

Aby sprawdzić adres IP komputera z Windows w sieci lokalnej należy w wierszu poleceń wpisać komendę ipconfig.

W wierszu zaczynającym się od IPv4 Address znajduje się wartość adresu IP.

/data/dokumentacje/programowanie/letronikVisitors/lV/doc/html/mariadbLovc/mariadb_letronikOVC_windows_ubuntu3.html
2021.10.04